Hyvä puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Nyt käsillä olevaan kaupungin talousvuoteen 2016 lähdettiin hyvin kuumottavista ja hankalista asemista. Vuodelle 2016 tavoitteeksi asetettiin reilun 2 miljoonan henkilöstösäästöjen saavuttaminen eläköitymisiä hyödyntämällä, eli siten, että useimpien eläkkelle jäävien työntekijöiden tilalle ei palkattaisi uusia. Samalla oletettiin, että valtionosuuksien tuotot ovat miljoonan verran odotettua suurempia.

Nyt näitä linjauksia voidaan arvioida jälkiviisaassa valossa. Valtionosuudet totisesti kasvoivat, 7,9 miljoonalla eli roimasti enemmän, kuin mikä oli silloisen valtuuston optimistiselta tuntunut oletus.

Sen sijaan juustohöylällä lautakuntien budjetteihin leikatut eläköitymissäästöt eivät yleisesti ottaen olleet toteuttamiskelpoisia. Tämä näkyy selvästi esimerkiksi kasvatus- ja opetuslautakunnassa, jolle annettiin joulukuussa 1,5 miljoonan lisämääräraha palkkakulujen kattamiseen. Eläköitymisten sijaan henkilöstösäästöjä tehtiin perinteisillä keinoilla: tiukalla rekrytointipoliitikalla ja joillakin pehmeämmillä toimilla.

Vuoden 2016 talouslukuihin sisältyy olennaisia positiivisia piirteitä: reaalitaloudellisen tuloksen arvioidaan olevan tasapainossa, eli viime vuonna tulomme riittivät kulujen maksuun, ainakin suurin piirtein. Se on merkittävä parannus verrattuna edellisiin vuosiin. Ja ylijäämäiseen tilinpäätökseen ja varsinkin kertyneeseen ylijäämään täytyy olla näin vaikeiden vuosien jälkeen tyytyväinen. Juuri tällä hetkellä sieraimemme ovat vielä melko selvästi vedenpinnan yläpuolella. Se on positiivinen talousuutinen.

Sitä vastoin erittäin huolestuttava uutinen on sairauspoissaolojen jatkuva kasvu, mikä on vakava ongelma. Meidän on vihdoin oikeasti etsittävä ja löydettävä keinoja sairauspoissaolojen vähentämiseen. Henkilöstöorganisaatiouudistuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota hyvinvointia tukevaan johtamiseen, jota myös meidän valtuutettujen on tuettava. Kun kehitämme toimintaa, meidän tulee muistaa, että tuottavuus syntyy päästä, ei selkänahasta. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa myös hyötyä myös talouteen.

Sairastavuuteen kytkeytyy myös kiinteistöjen sisäilma. Me vihreät toivomme, että sisäilmaongelmien vähentämisessä kaikki valtuustoryhmät voivat vetää yhtä köyttä. Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa tässä haittatekijöiden ennakointia ja aikaisempaa puuttumista ongelmatilanteisiin. Etsitään siihen keinoja.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluissa ollaan monin paikoin onnistuttu saamaan pienellä rahalla aikaan isoa vaikuttavuutta. Yhdymme tarkastuslautakunnan kehuihin. Toivomme, että jatkossa myös harrastajateattereiden olosuhteet saataisiin vihdoin paremmalle tolalle – tästä onkin nyt ilmeisesti konkreettisia suunnitelmia.

Positiivista on, että emme ole viime vuoden haastavasta asetelmasta huolimatta kaupungin toimin kasvattaneet opetusryhmien kokoa. Valitettavasti varhaiskasvatuksen ryhmäkokoa kuitenkin kasvatettiin. Se ei ole lasten edun mukaista ja aiheuttaa tarkastuslautakunnan raportin mukaan myös henkilöstön kuormitusta ja työuupumusta. Tämä varmasti tulee heijastumaan myös sairauslukuihin.

Hyvät valtuutetut, lopuksi pari sanaa tulevaisuudesta. Selvää on, että meidän tulee jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota strategian arviointiin. Seurantaa on tehtävä säännöllisesti ja mittarit on valittava niin, että tietoa on saatavilla.

Hallintouudistuksemme ja organisaatiouudistuksemme yhteydessä on puhuttu paljon kunnan roolista tulevaisuudessa ja elinvoimatehtävän tärkeydestä. Me korostamme, että aivan yhtä tärkeä on se hyvinvointitehtävä, jota kunta toteuttaa muun muassa sivistystoimen palveluiden kautta.

Ja selvää on, että tämän päivän tapahtumat sumentavat tulevaisuuden näkymiä, ainakin hetkellisesti.

Kaikki tulevaisuuden suunnittelumme on lähtenyt siitä, että sote- ja maakuntauudistukset toteutuvat esitetyllä tavalla. Viime viikkojen tapahtumien valossa on kuitenkin olemassa aito riski, että nämä uudistukset eivät lähde liikkeelle kaavaillulla tavalla. Soten valinnanvapauden perustuslainmukaisuus on kriittisessä tarkastelussa ja hallitus on kaatumassa. Meidän on otettava huomioon sekin vaihtoehto, että nämä nyt väliaikaiseksi kuvittelemamme hallintorakenteet ovatkin odotettua pitkäikäisempiä.

Vihreä valtuustoryhmä esittää vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.