Maanantaisessa kunnanvaltuuston kokouksessa asialistalla olivat muun muassa kolme kaavoitusta koskevaa pykälää, Essoten vuoden 2017 maksuosuus ja valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1-30.4.2018. 
 
Yksi kaavoista koski entisen meijerin teollisuusalueen asemakaavan muutosta. Alueelle on suunniteltu ikäihmisten palveluasumista. Nykyisellään vanha meijeri ja sen yhteydessä sijaitseva mylly ovat lähes tyhjillään. Isoa rakennusta on lämmitetty puuainesta polttamalla ja vanhan meijerin piippu onkin jo parhaat aikansa nähnyt. Valtuutettumme Petra Laitinen piti kokouksessa ryhmäpuheenvuoron, jossa muun muassa nosti esiin kaavan ympäristönäkökulman. Kun uudisrakennuksen energiaratkaisuksi on suunniteltu kaukolämpöä, häviää ympäristölle haitalliset päästöt alueella. Meijerin ympäristö siistiytyy myös suunnitelmien myötä. Valtuustoryhmämme piti myös tärkeänä sitä, että meijerin asemakaavan muutos on kunnan yrityksille tarjoamien tukiperiaatteiden mukaista. Kaavoituksella mahdollistetaan yrityksen toimintaympäristö. Tämä noudattaa myös uutta kuntalakia, joka määrittää hyvin tarkkaan miten kunta voi yrittämistä tukea. 
 
Toinen kaava-asia koski Salmelan asemakaavan laajennusta. Kaavassa oli alunperin kaavan pohjoisosan lisäksi alempana suunnitelma pientaloalueesta, johon kunta olisi rakentanut kunnallistekniikan ja tien. Kaava tuotiin kuitenkin valtuustoon typistettynä ja laajennus koskee ainoastaan Salmelan leirikeskusta lähellä sijaitsevaa pohjoispäätä. Tällä kaavaratkaisulla voidaan mahdollistaa seurakunnan Salmelan leirikeskus-hanke. Vihreä valtuustoryhmä kannatti tätä esitystä, koska kunta osallistuu tässäkin tapauksessa vain mahdollistamalla leirikeskushankkeen. 
 
Kolmas kaava koski Ketunkolon aluetta. Kaavoituksella mahdollistetaan lisärakentaminen alueella. Maanomistaja vastaa kaavan toteuttamisesta aiheutuvista kuluista. 
 
Viimeinen pykälä, jossa käsiteltiin valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista 1.1-30.4.2018, nostatti vilkkaimman keskustelun salissa. Kari Synbergin (sin) aloittamassa tärkeässä keskustelussa tuotiin esiin se, että toiminnallisissa tavoitteissa ei selkeästi tuoda esiin vesistöjen puhtauden ja ympäristön merkitystä. Valtuutettumme Maisa Juntunen otti osaa tähän keskusteluun tuoden esiin sen, että myös strategiassa linjattujen asioiden kuten matkailun ja maaseutuasumisen houkuttelevuuden kannalta on aivan oleellista huolehtia ympäristön tilasta, vesistöjen puhtaudesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Ja tietysti Kangasniemellä mikään ei ole sen tärkeämpi kuin puhdas Puula. Näitä asioita ei saa pitää itsestäänselvyyksinä ja tulevina vuosina ne tulee sisällyttää myös toiminnallisiin tavoitteisiin, kuten uuden strategian kanssa on tarkoitus ollutkin. Lisäksi asioista tulisi käydä aktiivista keskustelua valtuutettujen kesken ja pohtia miten turvaamme puhtaan luonnon myös tuleville sukupolville.