KANNANOTTO 6.6.2020

Mikkelin Seudun Vihreät vastustaa alueen kaivosvaraushankkeita ja puolustaa Saimaan ainutlaatuista järviluontoa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt toukokuun 7. päivänä Suomen Malmitutkimus Oy:n varausilmoituksen yli 90 neliökilometrin alueille Mikkelissä ja Juvalla. Sekä Teivaalta Anttolan Pitkälahdelle ulottuva että Hietajärven ja Risulahden välinen varausalue rajoittuvat Saimaan Luonteriin, joka on suojeltu Natura-kohde.

Luonteri kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja erityissuojelua vaativiin vesistöihin. Etelä-Savon seutukaavassa keskeinen osa Luonteria on merkitty arvokkaaksi vesistöalueeksi. Luonterin selällä on useita yksityismaiden luonnonsuojelualueita.

Tämä ainutlaatuinen vesistö ja sen luonnon ympäristö on nyt täysin tarpeettomasti uhattuna kaivosvaraushankkeen takia. Samoin ovat uhattuina paikalliset elinkeinot, maanviljelys ja matkailu – esimerkiksi Anttolassa on juuri kehitetty luontomatkailun suunnitelma. Maanomistajat tulevat valittamaan päätöksestä ja paikalliset asukkaat mm. Juvan Koikkalassa sekä vapaa-ajan asukkaat ovat jo vahvasti nousseet vastustamaan hanketta.

Kaivoslakiin ollaan viimein tekemässä muutoksia ja lupaehtoihin odotetaan huomattavia tiukennuksia, mikä on saanut kaivosyhtiöt kiihdyttämään varauksiaan. Tänne Saimaan alueelle on juuri hyväksytty toinenkin varaus.

Tukes hyväksyi nyt 4. kesäkuuta Suomen Malmitutkimus Oy:n varausilmoituksen yli 90 neliökilometrin alueelle myös Sulkavalla ja Puumalassa. Alue käsittää suuren osan Sulkavan souduista kuuluisaa Partalansaarta, jota on asuttu kivikaudesta lähtien. Osa varausalueesta rajoittuu Haapaselkään, joka on osa Katosselkä-Tolvanselkä-Natura-aluetta; mm. tärkeää Saimaan norpan pesimisaluetta.

Mikkelin Seudun Vihreät painottaa, että kaivostoiminta ei mitenkään sovi Saimaan ainutlaatuiseen luonto- ja kulttuuriympäristöön eikä sitä kaivata koko Mikkelin tai Etelä-Savon seudulle. ”Saimaa on todellinen helmi Euroopassa. Saimaan elinvoimatekijöitä ja brändiarvoa ei saa pilata tähän ympäristöön täysin sopimattomilla hankkeilla. Esimerkiksi Juvan ja Anttolan välissä sijaitseva Luonteri on suojeltu Natura-alue ja yksi saimaannorpan pesimäalueista. Alueen metsät ja rannat ovat tunnettuja myös linnustostaan”, toteaa Mikkelin Seudun Vihreiden puheenjohtaja Jukka Saikkonen.

Kaivosyhtiön on turha edes aloittaa tutkimista näillä arvokkailla luontoalueilla, sillä kaivoslain 11 § mukaan: ”Malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta malminetsinnästä ja muusta malminetsintäalueen käytöstä ei saa aiheutua: 1) haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle; 2) olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle; 3) merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa; 4) harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista vahingoittumista; 5) merkittävää maisemallista haittaa.”

Mikkelin Seudun Vihreät tulee seuraamaan tilannetta tarkasti. Osoitamme tukemme omia elinympäristöjään puolustaville paikallisille asukkaille myös muualla Suomessa. Vaalitaan täällä hienoa järviluontoamme ja kehitetään kestävämpää yhteiskuntaa ympäristön, eläinten ja ihmisten oikeuksia kunnioittaen.

Kevätkokouksessa Mikkelissä 6.6.2020, Mikkelin Seudun Vihreät