Kuntavaaliohjelma 2021

Vihreä Mikkeli huolehtii ilmastosta, luonnosta ja ympäristöstä

Torjutaan ilmastonmuutosta ja tehdään Mikkelistä ilmastotyön edelläkävijä 

Vihreässä Mikkelissä toimitaan aktiivisesti yhteistyössä kestävän elämäntavan luomiseksi reilun muutoksen hengessä.

 • Päivitetään kaupungin ilmasto-ohjelma ja tehdään Mikkelistä hiilineutraali viimeistään vuonna 2030. 
 • Ilmastokestävyyttä edistetään kaikessa päätöksenteossa, budjetoinnissa ja hankinnoissa kokonaisvaltaisella tavalla.
 • Korvataan turpeen poltto kestävän uusiutuvan energian ratkaisuilla. 
 • Parannetaan energiatehokkuutta kunnan kiinteistöissä ja selvitetään rakennusten oman energiatuotannon mahdollisuuksia. 
 • Vauhditetaan siirtymää hajautettuun kestävään uusiutuvaan energiaan lämpöpumppujen käytöllä, aurinkoenergialla, biokaasulla ja tuulivoimalla, edistetään yhteisöenergiaa, asukkaiden omaa energiantuotantoa.
 • Otetaan käyttöön ja kehitetään kestävän kehityksen budjetointia.
 • Tehdään kiertotalous, energia- ja materiaalitehokkuus osaksi normaaliarkea.
 • Edistetään ilmastokestävää ruoantuotantoa ja ruokailua; suositaan lähellä tuotettua, luomu- ja kasvisruokaa kaupungin ruokahankinnoissa.

Vaalitaan luonnon monimuotoisuutta

Suojellaan luontoa ja puolustetaan luontoarvoja maankäytön suunnittelussa sekä kaikessa päätöksenteossa.

 • Ei sallita kaivostoimintaa kallisarvoisten vesistöjemme Saimaan ja Puulan eikä koko Mikkelin alueelle.
 • Otetaan luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen mukaan Mikkelin strategioihin, poliittisiin ohjelmiin sekä käytännön toimenpiteisiin.
 • Turvataan lähiluonto.
 • Kaavoituksessa huomioidaan ekosysteemien turvaaminen; riittävät viher- ja vesialueverkostot.
 • Laaditaan Mikkelille kunnianhimoinen luonnonsuojeluohjelma; lisätään suojelualueita.
 • Huolehditaan vesistöistä ja kalakannoista purkamalla vaelluskalojen nousuesteitä, rakentamalla kalateitä ja kunnostamalla virtavesiä.
 • Otetaan jatkuva kasvatus ja hiilinielujen puolustaminen metsänhoidon perustaksi.
 • Ennallistetaan elinympäristöjä (suot, purot ja kosket), perustetaan niittyjä myös kaupunkiluontoon. Vaalitaan laajan kuntamme perinnebiotooppeja.

Rakennetaan kestävää ja viihtyisää vihreää Mikkeliä

Kaunis ja viihtyisä ympäristö parantaa ihmisten elämänlaatua ja terveyttä.

 • Edellytetään kaavoituksessa ilmastovaikutusten arviointia.
 • Suositaan puistoja ja kaupunkivihreyttä; viherkattojen rakentamista, lisätään katupuita ja muuta kasvillisuutta.
 • Edistetään puu- ja muuta ekologista rakentamista, esimerkkeinä uudet aluekoulut.
 • Mahdollistetaan kohtuuhintaista, viihtyisää asumista; mm yhteisöasumisen kehittäminen.
 • Varmistetaan  rakennukset ja ympäristö saavutettaviksi, ikäystävälliseksi ja turvalliseksi.
 • Asukkaita kuullaan aidosti oman ympäristönsä asioissa.

Muutetaan liikenne kestäväksi

Vihreä Mikkeli edistää vähäpäästöisen liikkumisen mahdollisuuksia asuinpaikasta riippumatta.

 • Järjestetään joukkoliikenne houkuttelevaksi, helpoksi ja edulliseksi. Jatketaan koululaisten maksutonta joukkoliikennettä ja laajennetaan mahdollisuuksien mukaan sen tarjontaa muille ryhmille.
 • Toteutetaan Mikkelin kunnianhimoinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma, korjataan pyöräväylien katkokset ja rakennetaan matkailijoita houkuttelevia reittejä.
 • Luodaan kattavasti sähköauton latauspisteitä ja biokaasuautojen tankkausasemia.
 • Kehitetään kutsuliikennettä ja uusia kuljetuspalveluja.
 • Edistetään raideliikennettä.

Vihreä sivistyskunta satsaa koulutukseen ja kulttuuriin

Vihreässä sivistyskunnassa jokaiselle taataan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeimpaan koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen asti. Vihreässä Mikkelissä koulutus on kaupungin ydintehtävä. Se on investointi tulevaisuuteen.

Varhaiskasvatus antaa tärkeitä elämän eväitä

Vihreä Mikkeli

 • pitää huolen, että lapsella on päiväkodissaan turvallinen ja pysyvä oma ryhmä, sellainen, joka ei ole liian suuri.
 • tunnistaa oppimisen, kasvun ja kehityksen tuen tarpeet varhaisessa vaiheessa. Tukea tarjotaan perheille matalalla kynnyksellä helposti arjessa. 
 • pitää yllä maksuttoman varhaiskasvatuksen edistämistä, joka myös lisäisi varhaiskasvatukse houkuttelevuutta ja lisäisi alueen vetovoimaa
 • hyödynnetään kaksivuotisessa esiopetuksen kokeilussa mukanaolosta saatavaa tietoa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jatkuvaan kehittämiseen
 • pyrkii lisäämään ympäristökasvatusta ja luonnossa oppimista varhaiskasvatuksessa luontoarvoja kunnioittaen.
 • varmistetaan, että varhaiskasvatuksessa on riittävä pedagoginen ja ammattitaitoinen henkilöstö.
 • huolehtii, että jokainen lapsi saa yhdenvertaisen hoidon, joka on helposti saavutettavissa.

Yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen koulutukseen

Vihreä Mikkeli

 • takaa jokaiselle yhdenvertaisen ja laadukkaan perusopetuksen.
 • varaa riittävät henkilöstöresurssit eriarvoisuuden torjuntaan. Turvaa matalan kynnyksen oppilashuoltoa ja oppimisen tukea sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita ja perheiden sosiaalista tukea varhaisessa vaiheessa.
 • varmistaa terveelliset ja turvalliset tilat oppimiseen. Ennaltaehkäistään sisäilmaongelmia rakennusten oikea-aikaisilla korjauksilla ja asianmukaisella valvonnalla. Lasten ja opettajien oireiluun puututaan välittömästi ja ongelmista kerrotaan avoimesti.
 • huolehtii koulujen saavutettavuudesta, jotta kenenkään koulumatka ei muodostu kohtuuttoman pitkäksi.
 • pitää huolta, että jokaisella lapsella ja nuorella on asuinalueestaan riippumatta mahdollisuus laadukkaaseen ja monipuoliseen opetukseen ja oppimiseen turvallisessa, kivassa ja viihtyisässä koulussa. Tukee erityisesti niitä kouluja, joissa on enemmän haasteita.
 • huolehtii opettajien jaksamisesta ja kouluttautumismahdollisuuksista. 
 • satsaa lasten ja nuorten lukutaidon kehittämiseen.
 • järjestää kouluissa aamu- ja iltapäivätoimintaa yhteistyössä koulujen sekä liikunta- ja kulttuurijärjestöjen kesken.
 • takaa kaikille peruskoulun käyneille mielekkään toisen asteen koulutuspaikan ja yksilölliset opintopolut. 
 • turvaa vammaisille ja muille erityisryhmille mielekkään koulutuksen, sekä kannustaa heitä siihen.

Oikeus tulla hyväksytyksi, saada tarvittavaa tukea ja kasvaa ihmisenä

Vihreä Mikkeli on hyvä lapsille ja nuorille.

 • Huolehditaan koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden tasa-arvoisuudesta. Tuetaan lapsia ja nuoria ainutlaatuisina yksilöinä.
 • Lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen arjessa. Tehdään päätöksistä lapsivaikutusten arviointi ja käytetään sitä päätösten pohjana.
 • Ennaltaehkäistään ja puututaan välittömästi rasismiin, kiusaamiseen, syrjintään ja väkivaltaan.
 • Turvataan nuorisotilat ja huolehditaan siitä, että kaikille nuorille  löytyy turvallinen tapaamispaikka.
 • Varmistetaan riittävä oppimisen tuki varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka riittävin resurssein. Tarjotaan moniammatillisena yhteistyönä oppimista tukevia tukitoimia, mm. opinto-ohjausta, erityisopetusta, kuraattorin ja psykologin palveluja. Turvataan jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle riittävästi henkilökohtaista ohjausta. 
 • Pidetään huolta, että lapsilla ja nuorilla on edelleenkin mahdollisuus osallistua päätöksentekoon niin kouluissa kuin kaupungin asioissa.

Kulttuuri ja kirjastot luovat sivistystä kaikille

Kulttuuri on tärkeä osa ihmisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa. Vihreässä Mikkelissä tunnistetaan ammattimaisesti tuotetun kulttuurin ja taiteen merkitys kunnan elinvoimalle. Kulttuuriin sijoitetut eurot palautuvat moninkertaisena takaisin. Matalan kynnyksen kulttuuripalvelut ja -harrastukset luovat virkistystä ja elämäniloa. 

Vihreä Mikkeli on sivistyskaupunki, jossa

 • turvataan laadukkaan ja suositun kirjastomme toimintaedellytykset ja säilytetään lähikirjastopalvelut, joita täydennetään hakeutuvilla kirjastopalveluilla.
 • turvataan luova työ ja tasokkaat kulttuuripalvelumme; kaupunginorkesteri, teatteri, museot
 • vahvistetaan kaupunginosien ja kylien yhteisöllisyyttä taiteen, liikunnan, harrastamisen ja kirjastotoiminnan avulla; kylätalot, asukastilat.
 • turvataan kansalaisopiston toiminta ja tuetaan asukasyhdistyksiä.
 • lisätään julkisessa tilassa olevan taiteen määrää prosenttiperiaatteen mukaisesti ja laajemminkin.
 • tarjotaan taiteen perusopetus edullisesti, nuorille esimerkiksi kulttuurikortti.

Vihreä Mikkeli huolehtii kaikkien hyvinvoinnista ja terveydestä

Vihreän kunnan tehtävänä on järjestää terveyshuollon peruspalvelut siten, että ne ovat kaikkien saatavilla; helposti ja vaivattomasti, huomioiden myös ne, joille digitaalisten palveluiden käyttö on haasteellista.

Vihreä Mikkeli

 • huolehtii, että peruspalvelut tulee ovat kaikkien saavutettavissa varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. 
 • panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, sillä se on aina sosiaalisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto.
 • järjestää peruspalvelut helppokäyttöisiksi huomioiden myös ne, joille digitaalisten palveluiden käyttö on haasteellista. Näin pidämme huolta myös esteettömyydestä.
 • tukee kaikkia kuntalaisia. Jokaisella on oikeus saada matalalla kynnyksellä tarvitsemaansa apua ja tukea.

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut

Vihreä Mikkeli huolehtii että, jokainen iästä, varallisuudesta tai taustasta riippumatta pääsee nopeasti hoitoon. 

Vihreä Mikkeli

 • purkaa jonot perusterveydenhuollossa. Jokaisella on oikeus päästä hoitoon inhimillisessä ajassa.
 • parantaa perus- ja lähipalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta kehittämällä liikkuvia palveluita.
 • tarjoaa kaikille alle 25-vuotiaille maksuttoman ehkäisyn ja neuvonnan.
 • antaa tietoja ja keinoja jolla pitää huolta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista
 • pitää huolta, että jokainen saa Mikkelissä nopeasti ja helposti tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja.
 • huolehtii lastensuojelun riittävistä resursseista, jotta yhdellä sosiaalityöntekijälle ei ole liikaa asiakkaita. 
 • kehittää lapsiperheiden kotipalvelua ja muita perhepalveluita, jotta niitä voi tarvittaessa saada nopeasti ja myös ennaltaehkäisevästi.
 • varmistaa vammaisille ja pitkäaikaissairaille yhdenvertaisen kohtelun palvelutarjonnassa. Vammaisille on oltava tarjolla neuvontaa palveluista, joihin he ovat oikeutettuja. Kaikkien vammaisryhmien osalta on turvattava tukitoimien riittävät resurssit.
 • huolehtii, että kuljetuspalvelut ovat keskeinen osa vammaisten henkilöiden liikkumista ja osallisuutta etenkin paikoissa, joissa joukkoliikenne ei ole esteetöntä.
 • turvaa omaishoitajien oikeudet ja tukipalvelut. Jokaisella omaishoitajalla on oikeus vapaa-aikaan ja vertaistukipalveluihin.
 • varmistaa riittävä hoitohenkilökunnan määrä ikääntyneiden palveluissa. Luodaan uudenlaista ympärivuorokautista palveluasumista kodinomaisessa ja turvallisessa asuinympäristössä.
 • kehittää kotihoidon resursseja inhimillisen hyvän hoidon ja palvelun edistämiseksi. Parannetaan kunnan kotisairaanhoidon koordinointia kohti oma-hoitaja-ryhmä-palveluja. Täydennetään esteettömillä digitaalisilla palveluilla.

Hyvinvointia ja osallisuutta kaikille 

Vihreä Mikkeli

 • huolehtii asukkaiden monipuolisista harrastusmahdollisuuksista, jotka tukevat hyvinvointia.
 • tarjoaa riittävästi ulkoilualueita, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia.
 • tarjoaa riittävästi kulttuuritarjontaa yhdessä asukkaiden ja erilaisten järjestöjen sekä urheiluseurojen kanssa.
 • pitää huolta, että tarjolla on myös edullisia harrastusmahdollisuuksia kaikille. 

Vihreä Mikkeli hoitaa työllisyyttä ja taloutta kestävästi

Vihreä Mikkeli on tärkeässä roolissa työelämän uudistajana sekä päästövähennysten ja kestävän kehityksen edistäjänä. Reilu energiamurros työllistää ja luo elinvoimaa.

Vihreä Mikkeli 

 • lisää avoimuutta ja osallisuutta päätöksentekoon, tekee päätökset pitkäjänteisesti ja tutkittuun tietoon perustuen kuntalaisia kuunnellen.
 • satsaa energiatehokkuuteen, hajautettuun uusiutuvaan energiaan ja älypalveluihin, jotka säästävät samalla kunnan varoja ja luovat työtä paikallisille yrityksille.
 • luo mallin paikallisille reilun muutoksen sopimuksille, jossa työntekijät, työnantajat, valtio, maakunta, kunta ja muut toimijat yhdessä sopivat, miten siirtymä ekologisesti kestäviin työpaikkoihin voidaan toteuttaa hallitusti ja reilusti.
 • tarjoaa työpajoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
 • tukee maahanmuuttajien työllistymistä.
 • kannattaa aktiivisesti perustulon käyttöönottoa.
 • tukee yrittäjyyttä, ja tarjoaa kunnan palvelut yrityksille helposti saatavina.
 • kehittää kunnan toimintaa yhteistyössä yrittäjien ja eri toimijoiden kanssa.
 • huomioi palvelujen ja elinvoiman edistämisen tärkeyden koko kunnan alueella, sekä pitää huolta eri alueiden vaikutusmahdollisuuksista ja toimintaedellytyksistä.
 • tekee aktiivista edunvalvontaa toimivien raideyhteyksien, paikallisen toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulutuksen kehittämisen puolesta.