Toisen asteen opintojen maksuttomuus oppivelvollisuutta suorittaville tuli voimaan vuonna 2021.
Suomen hallitus on kehysriihessään viime viikolla tuonut julki esityksen, että jatkossa maksuttomuus
päättyy sen kalenterivuoden jälkeen, kun oppivelvollinen on täyttänyt 18 vuotta. 

Tämä tarkoittaa, että käytännössä kaikki lukiolaiset ja merkittävä osa ammatillisen toisen asteen
opiskelijoista joutuvat maksamaan opinnoistaan ennen kuin ne on suoritettu loppuun. Kustannuksia
tulee heille muun muassa oppimateriaaleista, välineistä ja lukiolaisille myös ylioppilaskirjoitusten
kokeista. 

Toteutuessaan muutos tulee lisäämään nuorten eriarvoisuutta. Koska maksullisuus on sidottu
oppivelvollisen ikään, se koskettaa erityisesti heitä, jotka ovat aloittaneet peruskoulun myöhemmin,
kerranneet jonkun luokan tai käyneet valmentavan koulutuksen (esim. tuva) ennen toisen asteen
opintoja. Nämä sinänsä hyvin tavalliset opintopolut ovat saattaneet johtua esimerkiksi
oppimisvaikeuksista, vakavista sairauksista tai siitä, että kielitaitoa on pitänyt harjoitella, jos nuori on
esimerkiksi muuttanut Suomeen muualta kesken koulupolkunsa. 

Maksullisuus tulee siis vaikeuttamaan tai jopa estämään nimenomaan jo ennestään
haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisryhmien opintoja. Myös vuoden loppupuolella syntyneet
menevät usein vuotta myöhemmin kouluun, joten jo syntymähetki voi vaikuttaa tähän
eriarvoistavasti. Jo nyt on havaittu, että moni nuori lopettaa toisen asteen opinnot täytettyään 18
vuotta. Maksullisuus ei ainakaan pienennä tuota prosenttia.

Nuoruuteen kuuluu luonnollisesti myös se, että aina ensimmäiseksi valittu opiskeluvaihtoehto ei
olekaan se oma. Kaavailtu maksullisuus lisää stressiä siitä, että opinnot on suoritettava kokonaan
siinä oppilaitoksessa ja sillä linjalla, jossa on aloittanut, vaikka se ei tuntuisi enää sopivalta
vaihtoehdolta. Se myös lisää painetta valmistua mahdollisimman nopeasti, vaikka jo nyt nuorilla on
paljon haasteita jaksamisen kanssa. 

Maksullisuuden muuttuminen kesken toisen asteen opintojen tulee rasittamaan myös koulujen
henkilökuntaa, joka ennestäänkin on lujilla. Siitä aiheutuu ylimääräistä työtä sekä materiaalien ja
niiden hankintojen hallinnoinnin vuoksi, että epäilemättä myös opiskelijoiden ohjauksessa, kun
nuoret joutuvat pohtimaan, riittävätkö omat tai vanhempien varat opintojen jatkamiseen. 

Toisen asteen koulutuksen oppimateriaalien ja välineiden maksullisuus on lopulta koulutuksen
järjestäjän päätettävissä, riippumatta hallituksen päätöksistä. Me allekirjoittaneet esitämme, että
Mikkeli varautuu talousarviovalmistelun osana huolehtimaan, että kaupungin omistamissa toisen
asteen oppilaitoksissa maksuttomuus toteutuu jatkossakin kaikille nuorille, jotka suorittavat loppuun
oppivelvollisuuden aikana aloittamaansa tutkintoa. Tämä ei saa vähentää muuta koulutusbudjettia
vaan on huomioitava maamme hallituksen toimista mahdollisesti koituvana lisäkustannuksena.
Mikäli maksuttomuus ei toteudu, on valmisteltava keinot, joilla puututaan opintojen keskeyttämisen
tai aloittamatta jättämisen riskiin niiden kohdalla, joilla se maksujen takia on suurin.

Mikkelissä 22.4.2024

Heli Kauppinen
Nina Jussi-Pekka 
Katriina Janhunen
Minna Pöntinen
Jarmo Lautamäki